Gregory Sheehan headshot, Gregory Sheehan AIF, Gregory Sheehan certified Financial Fiduciary, Gregory Sheehan Managing Partner The Wealth Transition Collective, Gregory Sheehan Financial Advisor Western Massachusetts

Gregory R. Sheehan, AIF®, Certified Financial Fiduciary®

Managing Partner / Financial Advisor

Jean Kelley

Managing Partner / Financial Advisor

Ryan Cerullo

Client Service Associate

Jenna Sheehan

Marketing Specialist